Algemene voorwaarden
Home 9 Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle met CARDIMPULZ aangegane overeenkomsten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,
 3. Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit   uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 5. Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de koper, verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene leveringsvoorwaarden van CARDIMPULZ. Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de koper.
 6. Definitiebepalingen:
  Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CARDIMPULZ een contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met CARDIMPULZ gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CARDIMPULZ een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
  Bestelling: verzoek tot levering
  Wettelijke rente: het tarief van de wettelijke rente is gelijk aan de marginale toewijzingsrente voor het herfinancieringtransacties, zoals laatstelijk vastgesteld door de ECB voor 1 januari of 1 juli, vermeerderd met 7 procentpunten.
  Zie ook: richtlijn 2000/35/EG en het Burgerlijk Wetboek.
 7. CARDIMPULZ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die bestelling.
 8. CARDIMPULZ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Daarbij blijft CARDIMPULZ verantwoordelijk voor het leveren van de door de koper gedane bestelling.

2.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Alle aanbiedingen van CARDIMPULZ zijn vrijblijvend. CARDIMPULZ behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling door CARDIMPULZ, is CARDIMPULZ op geen enkele wijze aan de door de koper geplaatste bestelling gebonden.
 4. Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.3 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden.
  • De potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op het daartoe geëigende digitale bestelformulier van CARDIMPULZ en het volledig ingevulde bestelformulier aan CARDIMPULZ via de electronische weg is verzonden en door CARDIMPULZ is ontvangen;
  • Door de koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door CARDIMPULZ is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door CARDIMPULZ aan de potentiële koper is uitgebracht;
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door CARDIMPULZ een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
 6. Koper en CARDIMPULZ komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CARDIMPULZ gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 7. CARDIMPULZ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CARDIMPULZ dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
 8. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 9. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. CARDIMPULZ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 10. CARDIMPULZ streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 2. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. CARDIMPULZ berekent 10.00 euro verzendkosten tot een netto bestelbedrag van 250,= euro. Boven het netto bestelbedrag van 250,= euro berekent CARDIMPULZ geen verzendkosten. Voor leveringen naar België berekent CARDIMPULZ 12.50 euro tot een netto bestelbedrag van 500,= euro. Boven het netto bestelbedrag van 500,= euro berekent CARDIMPULZ geen verzendkosten. Voor rembourszendingen (alleen binnen Nederland) worden de verzendkosten verhoogd met 8,95 euro ongeacht het bestelbedrag. Bedragen zijn exclusief BTW.
 3. CARDIMPULZ kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. CARDIMPULZ is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.
 4. De koper is de prijs verschuldigd die CARDIMPULZ in de orderbevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CARDIMPULZ worden gecorrigeerd.

4. Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn en boeteclausule

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, , Paypal, of vooruitbetaling (krediet). Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur mits als klant aangemerkt door CARDIMPULZ. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bij weigering van een rembourszending, zullen bij de koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening XXXXXXXX t.n.v. CARDIMPULZ te XXXXXXX. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Bij betalingen per factuur hanteert CARDIMPULZ een betalingstermijn van 30 dagen. Van de betaalmethoden uitgezonderd remboursbetaling kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. CARDIMPULZ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van CARDIMPULZ.
 2. Bij overschrijding van de door CARDIMPULZ schriftelijk aangegeven betalingstermijn, is de koper, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim.
 3. Indien de koper enige factuur van CARDIMPULZ niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de koper automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. CARDIMPULZ heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per jaar of een gedeelte van een jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen
 4. Indien de betaling door de koper plaatsvindt na aanmaning door CARDIMPULZ, is de koper een bedrag van 10,- euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien CARDIMPULZ de vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is CARDIMPULZ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft CARDIMPULZ ernaar om bestellingen binnen 30 werkdagen op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren. Genoemde levertijd geldt,voor leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. CARDIMPULZ kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informative heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Bij niet tijdige levering dient CARDIMPULZ door de koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze termijn zal in overleg vastgesteld worden.
 3. CARDIMPULZ is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT of enige andere door CARDIMPULZ ingeschakelde vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door CARDIMPULZ ingeschakelde leverancier.
 4. De door CARDIMPULZ opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de door de koper geplaatste bestelling, door CARDIMPULZ per fax, brief of e-mail is bevestigd.
 5. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email, telefonisch of per fax worden gemeld.
 6. Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Als de koper ervoor heeft gekozen de bestelling op te halen en contant te betalen, gaat het risico pas op de koper over als de bestelling daadwerkelijk door de koper is ontvangen.

6. Ruilen en herroepingsrecht

 1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd Software, Supplies alsmede producten die als kenmerk “beperkte voorraad”, “special bestelling”, “maatwerk” of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Voor verkeerd bestelde artikelen worden re-stockingskosten van 15% berekend met een minimum van 40 Euro. Door CARDIMPULZ wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden. Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na faktuurdatum en schriftelijke toestemming van CARDIMPULZ in originele onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor de koper.
 2. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt CARDIMPULZ zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.
 3. CARDIMPULZ behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door schuld van de koper is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van CARDIMPULZ schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is, zal CARDIMPULZ de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. CARDIMPULZ heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.
 5. Na het verstrijken van de termijn van 7 werkdagen, wordt de koper geacht het product geaccepteerd te hebben.
 6. Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld, zullen, indien deze wordt geweigerd, de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met CARDIMPULZ is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor door CARDIMPULZ geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. CARDIMPULZ vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie waarbij de RMA-procedure wordt gehanteerd.
 2. Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u contact op te nemen met onze klantenservice (info@CardImpulz.com), en duidelijk aan te geven wat de reden is, hoeveelheden, bewaar omstandigheden etc.
 3. Indien de koper het RMA-formulier niet volledig invult of niet toevoegt, kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
 4. CARDIMPULZ garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 5. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 6. CARDIMPULZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde apparatuur en programmatuur. CARDIMPULZ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van CARDIMPULZ. CARDIMPULZ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 7. Indien CARDIMPULZ, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 8. In het geval de koper via CARDIMPULZ een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
 9. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van CARDIMPULZ of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 10. De koper is gehouden CARDIMPULZ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen CARDIMPULZ mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan CARDIMPULZ te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.
 11. Indien de koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht CARDIMPULZ zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 12. Indien de koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzenden administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht

 1. In geval van overmacht is CARDIMPULZ niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van CARDIMPULZ wil, onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

 1. De koper erkent uitdrukkelijk, dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite, berusten bij CARDIMPULZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 3. Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CARDIMPULZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

 1. CARDIMPULZ zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Privacy Statement. CARDIMPULZ neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van of bestellingen bij of overeenkomsten gesloten met CARDIMPULZ, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Domicilie

CARDIMPULZ V.O.F. is gevestigd te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Eindhoven onder nr. 51462850. Het BTW identificatienummer is NL8500.30.183.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan CARDIMPULZ V.O.F.  ADRES: Ruusbroeclaan 15, 5611LT, Eindhoven of naar het e-mail adres info@cardimpulz.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.

100% Kwaliteitsgarantie

Controle over het gehele productieproces

Snelle leveringstijden

Uitgebreide verzendmethoden

Advies van specialisten

Professionals uit de print-en drukindustrie